Skip to main content

Grant EHP

Laboratórium slobodnej spoločnosti
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku realizuje projekt s názvom LÝCEUM – Free Society Lab“ podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Kód projektu: CLT01006

Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Termín realizácie: 07/2020 – 04/2024

Výška poskytnutého grantu: 1 498 021 €

Poďakovanie

Projekt „LÝCEUM – Free Society Lab“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 498 021 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149 964 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické lýceum.

Anotácia

V rámci projektu “LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti“ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava-Staré Mesto vytvorí na cirkevnej pôde Evanjelického lýcea v Bratislave priestor, akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

Projekt je realizovaný v priestoroch Starého evanjelického lýcea v centre Bratislavy. Zámerom projektu je rekonštrukcia budovy architektonicky, ktorá zveľadí jednu z najnavštevovanejších častí Bratislavy a Pamiatkovú zónu Bratislava – centrálna mestská oblasť. V lokalite Konventná-Panenská-Palisády vytvorí kultúrny a komunitný priestor, ktorý tu dlhodobo chýba, čo potvrdili zástupcovia miestnej komunity na 14 konzultačných stretnutiach.

Súbežne budú realizované aktivity ktoré, chcú vrátiť LÝCEU niekdajšieho slobodného ducha a zvýšiť povedomie o jeho historickom význame. Ďalšími významnými aktivitami sú vytvorenie modernej fyzickej i virtuálnej expozície dejín slovenského modernizačného a emancipačného hnutia (Matej Bel, štúrovci, Milan R. Štefánik a ďalší) a prostredníctvom vzdelávacích aktivít podpora najmä mladých pri budovaní „zdravej“ národnej i európskej identity. Komplexnou obnovou LÝCEA, obnoví zbor aj lyceálnu knižnicu so vzácnym knižničným fondom od 13. storočia a podporí výskum SAV v nej. Aktivitami v ňom chce zbor nadviazať na oživenú históriu a rozvíjať jej odkaz pre 21.storočie. Odkaz slobody je zvlášť dôležitý v dnešnej dobe „fake news“ , nenávistných prejavov, diskriminácie a silnejúcich antisystémových síl.

Free Society Lab
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

The Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia implements the project funded by EEA and Norway Grants using EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism titled “LYCEUM – Free Society Lab”.

Project code: CLT01006

Programme: Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation

Implementation Period: 07/2020 – 04/2024

Grand awarded: €1 498 021

Acknowledgement

The project “LÝCEUM – Free Society Lab” has received a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway in the amount of 1 498 021 € through the EEA and Norway Grants. The project was co-financed in the amount of 149 964 € from the state budget of the Slovak Republic. The aim of the project is the reconstruction and revitalisation of the national cultural monument Old Evangelical Lyceum.

Annotation

The project title “LYCEUM – Free Society Lab” itself represents that The Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Bratislava – Old Town will create a space, kind of a laboratory for free thinking, faith, creativity, modern and classical culture and dialogue. The project is based on the opinion that if Church wants to understand a man, it shall also be interested in other than spiritual aspects of his life.

The project will be implemented in the premises of the Evangelical Lyceum in the center of Bratislava. The reconstruction of the building will architecturally enhance one of the most visited parts of Bratislava and the Bratislava Monument Zone – the central city area. It will create a cultural and community space, which has been missing here for a long time, which was confirmed by representatives of the local community at 14 consultation meetings.

With the project, the recipient wants to return to LYCEUM the former free spirit and raise awareness of its historical significance. It wants to create a modern physical and virtual exhibition of the history of the Slovak modernization and emancipation movement (Matej Bel, Štúrovci, Milan R. Štefánik and others) and support educational activities, especially for young people in building a “healthy” national and European identity. By reconstruction and revitalization of the Lyceum building, the precious library from 13th Century will be restored as well. This will support the research activities of Slovak Academy of Science, which has a small organization residing at the premises. The project’s activities will uphold renewed history and develop its legacy for the 21st century. The legacy of freedom is even more important in present times of fake news, hatespeech, discrimination and rising anti-system powers.

Projekt: LYCEUM – Free Society Lab (CLT01006)

Otváracia konferencia
(expertný workshop 8. 4. 2021 a konferencia 12. 4. 2021)

Externé služby projektového manažmentu

Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické Lýceum v rámci implementácie projektu č. CLT01006

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum