Skip to main content

Druhá marcová Susedská (po)rada

Staré lýceum, 19. 3. 2024

Susedská porada je už po niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou života v štvrti okolo Panenskej ulice. Stala sa platformou pre participatívne, ale predovšetkým neformálne stretnutia rezidentov, inštitúcií a prevádzok s cieľom pomenúvať aktuálne problémy a v spoločných diskusiách načrtnúť ich riešenia. Práve participatívne stretnutia s obyvateľmi Panenskej ulice a jej okolia, ktorých závery spracovalo o. z. Punkt už v roku 2017 v dokumente „Aká je Panenská a jej okolie?“ dali základ dnes už tradičným susedským (po)radám, ktoré Punkt organizuje niekoľko-krát ročne. Susedské (po)rady, ktoré sú živým komunikačným nástrojom medzi mestskou časťou Staré Mesto a obyvateľmi štvrte sú taktiež priestorom pre prezentovanie nových riešení a projektov. Jedna z dvoch marcových porád bola venovaná návrhu Projektu organizácie dopravy ktorý prezentoval zástupca starostu, pán Peter Skalník. S občanmi sa stretol taktiež starosta našej Mestskej časti pán Matej Vagač s cieľom získať vo vzájomnej interakcii bezprostredné podnety k predloženému návrhu a odôvodniť navrhované zmeny. Význam porád dokladá aj využitie už spomínaného dokumentu sformulovaného o.z. Punkt ako jedného z východiskových podkladov pre „Manuál verejných priestorov pre Panenskú ulicu a jej okolie“ spracovaného ateliérom Ing. arch. Ľudovíta Urbana pre mestskú časť Staré Mesto. Nedá sa opomenúť oprávnená otázka, ktorú si položili tvorcovia manuálu: Pre koho je dnes ulica? „Ulica slúži na parkovanie, pohyb áut a chodcov, kde sú tieto tri aktivity v neustálom vzájomnom napätí“ uvádza sa v manuáli. Ambíciou dokumentu bolo už v tom čase „riešiť toto gradujúce napätie a priniesť do prostredia ulice nielen vizuálny jednotiaci poriadok, ale aj zmeniť charakter uličného priestoru na vyvážené a do najväčšej možnej miery pokojné prostredie, v ktorom sa dá nájsť miesto na pobyt“ – hovorí manuál a ďalej sa konštatuje, že „transformácia by nemala slúžiť iba jednorazovým výnimočným aktivitám, ale má vytvoriť prostredie vhodné na užívanie verejného priestoru vo všednom každodennom živote tak, ako to bolo kedysi“.

Snáď teda môžeme považovať nový Projekt organizácie dopravy tohoto územia za jednu z prvých lastovičiek, ktoré predosielajú postupnú ucelenú obnove tejto štvrte. Prvú i druhú fázu projektu revitalizácie zóny Panenská a okolie už obyvatelia isto neprehliadnu; pohodlný a bezpečný prechod po zrenovovaných Soferových schodoch spolu s obnovou povrchov pred Starým lýceom a vysadenými stromami na Konventnej potešia vizuálne i pocitovo. Pokiaľ bude odsúhlasený rozpočet, nasledovať by mala obnova Lýcejnej ulice.

Novinky v zmenách v doprave vyplynuli podľa starostu Mateja Vagača zo spomenutého dokumentu vypracovaného ateliérom Ing. arch. Urbana a záverov participatívnych stretnutí. V dnešných dňoch tak prichádza k ich ďalšiemu čiastočnému uplatňovaniu v praxi a to aj vďaka získaniu parkovacích miest od spoločnosti BPS Park opäť do správy mesta (posledných 40 miest na Palisádach bude mať mestská časť v správe od júna t. r.).

Historický vývoj povrchových úprav komunikácií a verejných priestorov ukazuje, že v každej dobe boli riešené aktuálne potreby v rámci súdobých technických možností tak, aby bol zabezpečený primeraný komfort pre obyvateľov a návštevníkov štvrte. Povrchy komunikácií a priestranstiev sa postupne spevňovali, bol osádzaný riečny kameň, dlažba, po prvej svetovej vojne už prevažoval asfalt. Súčasný stav komunikácií je na mnohých uliciach veľmi zlý a poškodenia sú riešené nevzhľadným a nie dlho funkčným „plátaním“. Obyvatelia sa však na ostatných susedských poradách zhodli na tom, že im nejde len o výmenu asfaltových povrchov, ale o legitímnu požiadavku na riešenie celého územia s dôrazom na dopravu a parkovanie. Zámerom je odľahčenie uličného priestoru a jeho využitie pre prirodzené životné potreby historickej obytnej štvrte, ktoré sa vďaka enormnému rozvoju dopravy stali druhoradými. Pre obyvateľov je často-krát nemožné zaparkovať a frustrujúcim krúžením po uličkách zaťažujú nielen životné prostredie, ale i svoje nervy. Samostatnou kapitolou sú kaluže, ktoré sa tvoria v miestach kanalizačných otvorov predovšetkým na úzkej Podjavorinskej ulici a špinavá voda tak končí na fasádach domov a oblečení okoloidúcich.

Odľahčenie, upokojenie a 30 km rýchlosť

Azda najpozitívnejšie bola občanmi prijatá informácia o zavedení zóny 30. V celej štvrti (viac na mapke k návrhu) tak bude zavedená maximálna obmedzená rýchlosť, ktorá by mala priniesť zvýšenie bezpečnosti pohybu pre peších. Druhou významnou zmenou, ktorá je navrhovaná na základe dopravných prieskumov mapujúcich tranzit vozidiel ulicami Kozia a Zochova je zmena smerovania dopravy, ktorej cieľom je odľahčiť a presmerovať vozidlá, ktoré si svoju cestu na Palisády skracujú už beztak preplnenými uličkami. Vozidlá by tak na Palisády smerovali cez Hodžovo námestie, kde by táto zmena priniesla len 1% nárast dopravy. Dáta ukázali, že Koziu ako skratku na Palisády využíva až 2000 áut denne, cez Zochovu ulicu si jazdu skracuje 1000 áut za deň. Zmena smerovania spočíva v otočení dopravy v hornej časti Zochovej ulice od Palisád po Podjavorinskú ulicu, čiže Zochova už nebude jednoducho prejazdná až po Palisády. Návrhy na zmenu smerovania zahŕňali aj Koziu ulicu, pre námietky Dopravného podniku však do projektu neboli zapracované. Otočenie dopravy na časti Zochovej umožní dopravnú obsluhu školy z oboch strán, v projekte sú zakreslené nové cik-cak zóny určené pre krátkodobé, 10 minútové parkovanie, v tomto prípade pre odprevadenie detí do školy a škôlky. Autá tu budú mať uľahčené otáčanie, parkovať na chodníkoch sa nebude. Úvaha o uzatvorení slepej uličky pri škole zatiaľ naráža na projekt rekonštrukcie bývalej nemocnice, kde developer uvažuje práve v týchto miestach s vjazdom do areálu a garáží. Rokovania prebiehajú a do plánovaného ukončenia rekonštrukcie objektu a areálu koncom roka 2026 ešte zostáva priestor na hľadanie alternatívnych riešení vedúcich k uzatvoreniu slepej časti Podjavorinskej pre zvýšenie bezpečnosti našich detí.

Na Podjavorinskej sa uvažuje so zmenou strany ulice určenej pre parkovanie vozidiel pre navrhovanú tzv. cykloprotismerku, voči čomu však bola ihneď vznesená pripomienka zo strany majiteľky galérie Čin Čin na Podjavorinskej 4A: parkujúce autá znemožnia prezentovať vystavené diela princípom, na ktorom je galéria postavená. A tým je nonstop prezentácia vystavovaných diel v uličných vitrínach. Rovnaké cykloprotismerky sú uvažované aj na Kozej a Zochovej.

Pre efektívnejšie parkovanie budú zrušené klasicky zakreslené boxy; vyznačené budú pásy, ktoré umožnia zaparkovať väčšiemu počtu áut. V štvrti pribudne viacero obslužných drop-off plôch s tzv. cik-cak čiarami, okrem už spomenutých miest pri školách to bude pri Senior centre, Artfóre a ďalších vytipovaných miestach. Pani riaditeľka ZUŠ M. Ruppeldta vzniesla veľmi správne pripomienku k chýbajúcim obslužným zónam práve pred ich budovou na Panenskej 11, ktorá sa po obnove má stať významným hudobným centrom štvrte – Domom hudby s koncertnou sálou a nádvorím pre letné koncerty.

Parkovanie na Panenskej a Štetinovej presúva z chodníka na cestu, parkovanie na oboch stranách ulice ale normy pre jej šírku neumožňujú. Predstavitelia mestskej časti informovali taktiež o posune v obnove objektu Habermayerovho paláca, ktorá by mala byť ukončená do konca roka 2026. Táto skutočnosť ovplyvní stávajúce parkovacie miesta – vznikne tam chodník a miesta sa otočia pozdĺžne. Developer bude mať zabezpečené vlastné parkovanie.

Menej áut – viac zelene

K stromom vysadeným pred Starým lýceom pribudnú podľa mestskej časti ďalšie stromy a kry, vysádzať sa plánuje aj ďalšia zeleň. Pri dopravnom projekte zóny bolo kalkulované s pôvodne väčším počtom zrušených parkovacích miest, ktoré majú uvoľniť priestor zeleni a pobytovým priestorom v zóne. Optimalizáciou procesov a zrušením kontraktu s BPS Park, ktorá parkovacie miesta prenajímala firmám (čiže ich nebolo možné započítavať do celkového počtu miest v zóne) sa mestský priestor pre parkovanie zvýšil. Zmena navrhuje 511 parkovacích miest, z toho 24 bude vyhradených pre držiteľov preukazu ZŤP. Desať miest bude s obmedzením a celkom 31 miest bude určených pre krátkodobé parkovanie ako drop-off (cik-cak) zóna, čo sú dôležité miesta nielen pre vykladanie detí do školy, ale i pre kuriérov a zásobovanie. „Vo finále teda bude v zóne 447 parkovacích miest len pre rezidentov.  Celkovo 511 miest v tejto oblasti je pekné číslo a ich redukcia nie je zásadná,“ poznamenal na záver Peter Skalník.

Vďaka 30 km obmedzenej rýchlosti bude v zóne možný voľný pohyb chodcov a neuvažuje sa o ďalších prechodoch, naopak, v ďalších etapách je plánované dorovnanie cesty na úroveň chodníka a vznik uceleného uličného priestoru osvetľovaného lampami zavesenými na fasádach domov. Plánuje sa doplnenie 50-tich cyklostojanov a využívanie nároží alebo tzv. dopravných tieňov pre mikromobilitu – odkladanie kolobežiek. Mestská časť plne vníma nárast elektromobility a spoločne s relevantnými inštitúciami hľadá vhodné riešenia pre vybudovanie elektronabíjačiek. Natíska sa tu otázka zapojenia obytných domov, z ktorých by bola vyvedená prípojka. Pre zlepšenie čistoty a komfortu v štvrti žiadajú občania osadenie väčšieho počtu smetných košov v menších rozostupoch.

Panenská a okolie je kultúrne a spoločensky vyspelou zónou so silnou a angažovanou občianskou komunitou, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu života vo svojej štvrti v súčinnosti so svojimi zastupiteľmi. Už teraz plánujú ďalšiu Susedskú (po)radu.

Zdroje:

(1) Manuál verejných priestorov pre Panenskú ulicu a jej okolie, https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/51/51663/20190617_manual_panenska_a_okolie.pdf

https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/75/75843/POD%20Panensk%C3%A1.pdf

https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/75/75846/Panensk%C3%A1%20-%20prezent%C3%A1cia%20POD%20-%20susedsk%C3%A1%20porada%20(2).pdf

https://punkt.sk/wp-content/uploads/2019/02/Panenska_final.pdf

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum