Skip to main content

V súčasnej dobe intenzívnych a frekventovaných fluktuácií ľudí i myšlienok je viac než potrebné hovoriť o hodnotách a zásadách morálneho života, ktoré človeku a spoločnosti poskytnú primeranú a spoľahlivú stabilitu. Ich rešpektovanie vedie k zabezpečeniu poriadku a bezpečnosti. K vybraným tematickým okruhom z etiky troch abrahámovských náboženstiev sa v panelovej diskusii vyjadrovali žid PaedDr. Ivan Pasternák, moslimka JUDr. Janka Al Henami a kresťanka, prof. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. Podnetná diskusia ukázala nadčasovú a prakticky večnú platnosť globálneho étosu Teológ Hansa Künga, ktorého súpis spoločných čŕt svetových náboženstiev a vytvorenie spoločného étosu obsahujúceho stručný súbor pravidiel zostavených zo základných požiadaviek ukázali, že sú akceptovateľné naprieč jednotlivými náboženstvami.
Diskutujúci predstavili svoje náboženstvá, ich symboly, farby, korene, vznik, šírenie, učenie a prax. Zamysleli sa nad kladmi a zápormi jednotlivých náboženstiev pre nábožensky neutrálnu spoločnosť – sekulárny štát, otvorili i tému detekcie vnímania funkcie náboženstva v spoločnosti ostatnými ľuďmi stojacimi mimo náboženstva. Diskusia, na ktorú jedno stretnutie nestačilo otvorila i pomerne komplexnú tému náboženskej etiky. Tej sa diskutujúci venovali v okruhoch, v ktorých boli akcentované: individuálne morálne nastavenia, formácie morálnej rodiny, formácie morálnej spoločnosti, ako aj akcenty morálneho vzťahu ku okolitému svetu, najmä prírode.
Na záver vyčerpávajúcej diskusie nezostáva iné ako skonštatovať, že nevyčerpaný potenciál etických zásad uvedených náboženstiev by mohol posunúť našu krajinu vpred a ich aplikáciou napomôcť ku zvýšeniu kvality života jednotlivcov.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum