Skip to main content

Staré lýceum, 14-ty február 2024

Je mnoho legiend, ktoré sa viažu k sviatku svätého Valentína. Podľa jednej z nich sa pripisuje pohanskému kňazovi Valentínovi, ktorý sa obrátil na kresťanskú vieru. Žil v Ríme v treťom storočí po Kristovi za vlády cisára Claudia, ktorý vydal dekrét zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Kňaz Valentín, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry, na svoje skutky doplatil, cisár ho odsúdil na smrť a poprava sa konala práve 14. februára roku 296.

Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal nielen patrónom zamilovaných ale aj lýcejného februárového Warm Data Labu. Facilitátorka formátu Illah van Oijen sa rozhodla osláviť sviatok sv. Valentína svojsky – pozvala už stálych priaznivcov, ale aj nováčikov, mamy, sestry, priateľov, jednoducho opäť všetkých poznania chtivých nadšencov, aby sa zamysleli nad pojmom láska vo valentínskom Warm Data Labe. Ten už tradične hostil iný Lab – Laboratórium slobodnej spoločnosti Starého lýcea na Konventnej 15.

V srdečnej aj srdiečkovej valentínskej atmosfére sa tak pri vynikajúcej polievke účastníci započúvali do Illinho príbehu, ktorý skrýva kontexty, ktoré znalí pravidiel už poznajú ako karty. Tie si nájdu v priestore svojej skupiny. Kontexty spolu koexistujú len je potrebné odhaliť niť, ktorá ich spája. Illah sa tentoraz podelila o tematicky aktuálny, emotívny osobný príbeh o svojom o rozchode, vytváraní si nového domova a budovaní si vzťahu k deťom s ohľadom na túto novú rodinnú skutočnosť. Príbeh opäť skrýval koncepty a teórie formátu Warm Data, vrátane konceptu Gregory Batesona “Ecology of Mind” a “Double binds”.

Warm Data Lab je autorským formátom International Bateson Institut, ktorého zakladateľka Nora Bateson viedla prvý Warm Data Lab aj v bratislavskej Cvernovke. Odvtedy si tento koncept na Slovensku získal priaznivcov a to tak jednotlivcov, ako aj inštitúcie, ktorí na základe tejto metódy poznávania spracúvajú nastolené riešenia, problémy, kontexty. Ich sprievodkyňou je žiačka Nory Bateson, facilitátorka Illah Van Oijen, ktorá Warm Data Laby pre širokú verejnosť pravidelne organizuje v priestoroch Starého lýcea.

Účastníci cvičení majú pri vstupe do miestnosti zvyčajne spoločný len záujem pokúsiť sa nazerať na veci živé i neživé cez inú, pre neznalých zatiaľ nepoznanú optiku a prístupy. Každý pochádza z iného prostredia tak rodinného, profesijného, z inej štvrte či mesta. Každý sa inak dopravuje, presúva, každého vnímanie je ale väčšinovo ovplyvnené naučeným zaraďovaním poznania a vnemov do akýchsi pomyselných “striktných priehradok s etiketami”, je sústredené na fragmenty bez schopnosti vzdialiť sa – “odzoomovať sa” od problematiky. Málokto si uvedomí, že jedna čiastočka, jeden fragment ovplyvňuje tisíce ďalších aj keď spolu zdanlivo nesúvisia. Warm data lab je platformou pre konverzáciu, ktorá umožňuje predostrieť rozmanitú kompozíciu myšlienok, ideí, predstáv o deklarácii poznania. Prináša rozmanitejšiu ekológiu poznania. Slovo ekológia zaznieva pri cvičeniach často, vyjadruje predsa to, čím je inšpirované a na čom je postavené skúmanie vzťahovosti Norou Bateson – ekológia sú vzťahy medzi živými organizmami, vrátane ľudí a ich životného prostredia. Ekológia sa snaží porozumieť, pochopiť vitálne spojenia medzi rastlinami a živočíchmi a ich ekosystémom. A práve na tejto báze je možné zachytiť vzťahové relácie – interakcie vzťahových väzieb, ktoré by sme neboli schopní vidieť, ak by sme sa na ne pozerali len cez jednu optiku. Náš svet však takto nazerá na medicínu, vzdelávanie, dokonca aj spomínanú ekológiu, ktorá býva taktiež skúmaná izolovane. Ochudobňujeme sa tak o veľa. Formát učenia sa pracovať s „teplými dátami“ je tak prvou lastovičkou, ktorá nás letiac zo svojej vtáčej perspektívy naučí nazerať na svet zhora, s odstupom, v kontextuálnych koreláciách a otvára nám tak nové, obohacujúce obzory poznania. Skúste sa na svet pozrieť inak, radi vás privítame na niektorom z ďalších Warm Data Lab-ov v Starom lýceu.

Podujatie je realizované kultúrno-komunitným centrom Staré Lýceum v spolupráci s partnerom NMŠ v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“ (Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti) financovaného z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky (SR). Projekt realizuje Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum