Skip to main content

Tohtoročná séria pravidelných Warm Data Lab-ov pre susedov z Konventnej ulice a okolia, ale i pre všetkých ľudí otvorených novému poznaniu je realizovaná kultúrno-komunitným centrom Staré Lýceum v spolupráci s dlhoročným programovým partnerom OZ Punkt v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“. Tento nový nástroj na diskusiu a spájanie komunít priniesla na Slovensko práve zakladateľka OZ Punkt Illah van Oijen, žiačka Batesonovho inštitútu, fotografka, spoluorganizátorka známeho podujatia Dobrý trh a facilitátorka formátu Warm Data Lab. Autorkou názvu aj metodiky je švédska vedkyňa Nora Bateson, uznávaná filmárka, spisovateľka a pedagogička, ktorá tento terminus technicus po prvý raz použila v roku 2012 a dala tak základy metóde, vďaka ktorej sa stal Batesonov inštitút svojim prínosom v riešení náročných problémov medzinárodne uznávaným vo výskumných a vedeckých komunitách, ako aj vo verejnom a súkromnom sektore.

Neobvyklé riešenia pre zdanlivo neriešiteľné problémy

Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti je tak jedným z prvých kultúrno-komunitných centier na Slovensku, ktoré poskytuje priestor pre facilitované stretnutia bežných ľudí rôznych vyznaní, generácií aj záujmov, kde vo vzájomných otvorených interakciách pod vedením Illah van Oijen aplikovaním formátu Warm Data Lab hľadajú nové neobvyklé riešenia pre lokálne problémy, ale i náročnejšie spoločenské výzvy. Tento proces posunom perspektív ku komplexnému mysleniu vyžadujúcemu pohľad v súvislostiach, prierezovo a z nadhľadu, potencuje schopnosti ľudí vidieť vysvetlenie alebo riešenie na zdanlivo neriešiteľnú skutočnosť. Warm Data sú špecifickým druhom informácií o spôsobe akým sú, aj keď len nebadane, vzájomne prepojené časti a prvky komplexného systému; tým systémom môže byť mesto a jeho obyvatelia, ale aj organizmy a zvieratá v lesoch, inštitúcie v spoločnosti alebo jednoducho rodina a jej členovia. Napríklad pre pochopenie fungovania rodiny, musíme pochopiť nielen jej členov, ale aj vzájomnosť a vzťahy medzi nimi, teda „teplé dáta“. Warm Data sú teda informáciami o vzájomných vzťahoch, ktoré prepájajú prvky zložitého, často interdisciplinárneho systému. Inak povedané, sú to strešné informácie – keď sa pozeráme na problém z vtáčej perspektívy, vnímame vzájomnú súvsťažnosť obsahu a formy, koreláciu javov. Tento „vtáčí pohľad“ a práca s „teplými dátami“, otvára nepoznané perspektívy a uhly pohľadov na konkrétnu problematiku a prináša tak na myseľ participantov Warm Data Labov komplexnejšie inovatívnejšie a kreatívnejšie idey, riešenia a poznatky. Warm Data zachytávajú kvalitatívnu dynamiku a ponúkajú ďalší rozmer pochopenia toho, čo sa dozvedáme prostredníctvom plochých kvantitatívnych údajov (cold data).

Zmena spôsobu vnímania sveta okolo nás

Warm Data Lab je akési priateľské laboratórium v Laboratóriu otvorenej spoločnosti – Lýceu. Stretnú sa v ňom susedia, priatelia, známi aj neznámi okoloidúci vidiaci cez okno na prízemí priateľsky naladenú spoločnosť, aby sa spoznali, zdieľali svoje osobné skúsenosti, vymieňali si názory a vzájomne sa tak posúvali k riešeniu témy načrtnutej facilitátorkou. Na stoličkách rozmiestnených do skupiniek – stanovíšť, je umiestnený cvičebný podklad – fotografia zachytávajúci vtedajší status quo miesta, človeka, krajiny. Popri jednotlivých stanovištiach, ktorých počet sa odvíja od počtu poznaniachtivých, sú karty oznamujúce okruhy tém, ako napríklad životné prostredie, vzdelávanie, zdravie, rodina. Warm Data laboratórium má svoje pravidlá – vzájomné konverzácie, interakcie, slobodný výber diskusnej skupiny, ale aj presun ku skupine, ktorej téma je pre účastníka atraktívnejšia. Illah s účastníkmi zdieľa svoje zážitky, skúsenosti, túžby, ako napríklad jej lásku k zimnému korčuľovaniu a vtiahne tak poslucháčov do svojho osobného príbehu, ktorý siaha až k holandským tradíciám. Warm Data sú opakom chladných faktov, sú „teplé“, teda vrúcne, srdečné, tak ako Illah, ktorá plynule prechádza k cvičeniam, ktorých cieľom je posilniť a precvičovať schopnosť pozorne vnímať, vyhodnocovať a skúmať zložité problémy. Illah podprahovými otázkami otvára širšie súvislosti a podnecuje tak diskutujúcich k zamysleniu sa a uvedomeniu si vzájomných kontextuálnych vzťahov. Zdieľanie, spoločné úvahy a vzájomná reflexívna interakcia postupne podvedome utvárajú myšlienky smerujúce k ideám ktoré vedú k rozkľúčovaniu nadhodených tém. „Zabudnite na cieľ, len nasledujte a uvidíte veci, o ktorých ste netušili,“ zaznelo v roku 2022 pred štartom úvodného workshopu Warm Data Labs na Slovensku od jeho zakladateľky Nory Bateson. Staré lýceum vás pozýva vyskúšať si to.

Podujatie je realizované kultúrno-komunitným centrom Staré Lýceum v spolupráci s partnerom NMŠ v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“ (Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti) financovaného z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky (SR). Projekt realizuje Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto.

 

Zdroje:

https://ctzn.punkt.sk/vyskusali-sme-warm-data-lab-workshop-s-pridanou-ludskou-hodnotou-ktory-roztapa-predsudky/

https://batesoninstitute.org/warm-data-labs/

https://www.youtube.com/watch?v=4IaWU72uz88

https://punkt.sk/project/warm-data-labs/

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum