Skip to main content

Bratislava 28. decembra 2021: Koalícia troch organizácií pôsobiacich v oblasti medzináboženského dialógu v spolupráci s učiteľkami a učiteľmi v roku 2021 realizovala projekt Vzdelávanie pre mier. Jeho výstupom je aj praktický manuál medzináboženskej výchovy a vzdelávania s modelovými hodinami pre učiteľky a učiteľov.

Náboženská viera v posledných desaťročiach nadobúda opäť na význame. Spolu s tým však rastie aj napätie vo vzťahoch medzi jednotlivými náboženskými komunitami. Ich lídri svojim nasledovníkom často hovoria o ohrození tradícií a potrebe posilnenia identity.

„V prostredí globalizovaného sveta žijú rôzne náboženské komunity vedľa seba v bezprostrednej blízkosti a často pôsobia v kultúrnom prostredí, ktoré im je cudzie. Prirodzený mechanizmus využívaný na udržanie kultúrnej a náboženskej identity sa tak ľahko môže zmeniť na konflikt. Náboženstvá, ktoré majú vo svojich posolstvách zakódované myšlienky o mieri a vzájomnom porozumení, sa tak paradoxne sami stávajú nástrojmi konfliktu,“ tvrdí evanjelický teológ doc. Ondrej Prostredník.

Jednou z možností na prekonanie tohto paradoxu je medzináboženský dialóg. V prostredí Slovenska sa už niekoľko rokov o šírenie porozumenia medzi náboženstvami usiluje iniciatíva „Stretnú sa rabín, kňaz a imám…“ organizácie Fórum Náboženstiev Sveta – Slovensko.

V uplynulom roku 2021 na túto iniciatívu nadviazal úspešný projekt Vzdelávanie pre mier (Education for Peace). Ide o projekt koalície organizácií angažujúcich sa v oblasti medzináboženského dialógu, na ktorom sa pod vedením CZ ECAV Bratislava Staré Mesto podieľajú aj Nadácia Milana Šimečku a združenie židovských žien Ester. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Národného demokratického inštitútu (NDI – National Democratic Institute). Jeho cieľom je využiť model diskusných stretnutí náboženských lídrov so študentkami a študentmi aj vo vzdelávaní v rámci predmetov, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú náboženských a kultúrnych rozdielov.

„Projekt využíva koncept medzináboženskej výchovy, ktorý je rozpracovaný na platforme tzv. Pestalozziho programu Rady Európy. Ide v ňom o prepojenie výchovy a vzdelávania o náboženstvách a ich vyznávačoch s výchovou a vzdelávaním k aktívnemu občianstvu a k rešpektovaniu základných občianskych práv a slobôd,“ priblížil doc. Prostredník, vedúci autorského kolektívu manuálu.

V rámci projektu autorský kolektív, ktorého súčasťou boli učiteľky a učitelia a ako konzultanti aj náboženskí lídri rôznych tradícií, pripravil inovatívny vzdelávací manuál pre učiteľky a učiteľov s modelovými hodinami zameraný na medzináboženskú výchovu a vzdelávanie, ktorý môže slúžiť ako doplnok kurikula pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Súčasťou práce na príprave modulu bola aj analýza pasáží o rôznych náboženstvách vo vybraných učebniciach spoločenskovedných predmetov s cieľom identifikovať používanie škodlivých stereotypov v spôsobe akým sa podáva látka o jednotlivých náboženstvách. Elektronická verzia tejto príručky s názvom „Na tvojej viere mi záleží: Manuál a modelové hodiny pre medzináboženskú výchovu“ je voľne dostupná na stiahnutie.

„V spolupráci s učiteľkami a učiteľmi boli modelové hodiny odskúšané ako komponent učebnej látky dejepisu, geografie, občianskej náuky a slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách v piatich regiónoch Slovenska. Spätná väzba a odporúčania pedagógov, ktorí s modelovými hodinami experimentovali sa stali základom pre následnú sociologickú analýzu experimentálnej výučby,“ hovorí starokatolícky kňaz a teológ Martin Kováč, ktorý sa podieľal na príprave a realizácii projektu.

Súbežne s týmto projektom prebiehali aj diskusie predstaviteľov judaizmu, kresťanstva a islamu na školách nielen so študentmi a študentkami, ale aj s ich učiteľkami a učiteľmi. Vyhodnotenie spätenej väzby od účastníkov a účastníčok diskusií ukazuje, že možnosť klásť otvorené otázky priamo predstaviteľom jednotlivých náboženstiev, konfrontácia so stereotypnými predstavami, ale aj odľahčená atmosféra sprevádzaná vtipnými príbehmi pomáhajú meniť negatívne postoje mladých ľudí.

Projekt Vzdelávanie pre mier (Education for peace) tak prináša účinné nástroje na prekonávanie rizík, ktoré prináša rastúca miera konfrontácie komunít s rôznym náboženským presvedčením aj v prostredí Slovenska.

Manuál medzináboženského vzdelávania si môžete stiahnuť tu.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum